การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

ผู้ศึกษา           นางนารี  คุ้มจันทร์

ปีการศึกษา      2559

บทคัดย่อ

 

           การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ  1)  พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตรา
ตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนวัดทุ่งกบิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  2  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  12  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 4 ชนิด  ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  2)  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด  จำนวน  18  แผน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก  (B)  ตั้งแต่  0.24  ถึง  0.65 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.92  และ  4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ จำนวน 15  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก  ตั้งแต่ 0.21 ถึง  0.78  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.94  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           ผลการศึกษาพบว่า

               1.  แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1    มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.56/81.67

               2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1   มีค่าเท่ากับ  0. 3755 แสดงว่า  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน  0. 3755   หรือคิดเป็นร้อยละ  37.55

               3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.54  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

 

           โดยสรุป  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพ  ช่วยพัฒนาการเรียนรู้  สามารถนำไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ในระดับสูง
ขึ้นไป เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนต่อไปได้         

2.5/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @