การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง                 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับ ของนักเรียน
                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT

ผู้ศึกษาค้นคว้า       นางวาสนา แสวงศรี
                            ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

                            โรงเรียนราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
                            โทร. 0–45681–040 ,09–7020–4903

ปีที่ศึกษา              2559

                                                        บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ก่อนและหลังเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องล าดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนราษีไศล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี3 ชนิด
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องล าดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน
13 แผน รวมเวลา 19 ชั่วโมง แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.78 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.91 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.43
ถึง 0.72 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้t–test (Dependent Samples)
ผลการศึกษาค้นคว้า ปรากฏดังนี้

       1. นักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
      2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยรวมอยู่ในระดับมาก

enlightened  บทคัดย่อ
enlightened  แผนการจัดการเรียนรู้
enlightened  ประวัติย่อผู้รายงาน

enlightened  หนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  (ส่งให้ทางอีเมลล์ เฉพาะผู้ให้การสนับสนุน)

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @