การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม รายวิชา ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม รายวิชา ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน    นายสรวิชญ์ สว่างภพ
โรงเรียน     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ปีที่พิมพ์     2560

                                                                            บทคัดย่อ

                    การรายงานครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรมรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ 75/75 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ล าดับและอนุกรม รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ล าดับและอนุกรม รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ-สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวนนักเรียน 35 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ล าดับและอนุกรม รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ระดับความเหมาะสมมากที่สุด และ
น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อีกกลุ่มหนึ่งของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องล าดับและอนุกรม รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 20 แผน ระดับความคิดเห็นซึ่งมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.70 ถึง 4.70 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 หมายถึง เหมาะสมมาก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ล าดับและอนุกรม รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ระดับความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 หมายถึง วัดตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ค่าIOC ตั้งแต่ 0.60-1.00 ค่าอ านาจจ าแนก (B) ของแบบทดสอบตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.90 ความยากง่าย (P) ของข้อสอบอยู่ระหว่าง 0.57 ถึง 0.94 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 20 ข้อ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.53 ความเหมาะสมมาก ที่สุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า

        1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง ล าดับและอนุกรม รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.41/77.29ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
        2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ล าดับและอนุกรม รายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7559 แสดงว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ75.59
        3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ล าดับและอนุกรม รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.79 อยู่ในระดับมาก

โดยสรุป แบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชาค33101 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม สามารถนำไปประกอบการจัดการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นได้

                                                 

                                                  

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @