การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)เรื่องปริพันธ์โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อ :                 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)  เรื่อง  ปริพันธ์                                                             

                        โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ผู้ศึกษา              นางยุวรัตน์  อินทรัตน์      ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ

ปีที่ศึกษา            ปีการศึกษา  2559

 

บทคัดย่อ

            การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)   เรื่อง   ปริพันธ์  โดยใช้แบบฝึกทักษะของ               นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์    เพื่อ  1)    เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)  เรื่อง  ปริพันธ์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75     2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)  เรื่อง  ปริพันธ์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  3)   เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย            ใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)  เรื่อง  ปริพันธ์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2559  และกลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/3   จำนวน  44  คน โรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา   อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 16 ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย         ในการสุ่ม เครื่องมือที่ในการทดลอง  ประกอบด้วย  แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)   เรื่อง  ปริพันธ์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  10  แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา  20 ชั่วโมง   และแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)    เรื่อง  ปริพันธ์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   แบ่งออกเป็น 5  ชุด เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  แบบทดสอบระหว่างเรียน  ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน 5  ชุด    รวม  50  ข้อ  และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)  เรื่อง  ปริพันธ์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   สถิติที่ใช้  คือ  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าทีชนิด    ไม่เป็นอิสระต่อกันผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)    เรื่อง ปริพันธ์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  78.32/79.17  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้      แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)   เรื่อง  ปริพันธ์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)    เรื่อง  ปริพันธ์   อยู่ในระดับมากที่สุด  

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @