ชุดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค22102 ที่เน้นการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมทางการศึกษา
ชุดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค22102 ที่เน้นการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้พัฒนา
นายอนุศักดิ์  เชื้อฉ่ำหลวง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมาเขต 6


หน้าปก

คำนำสารบัญ

ผลงานวิชาการ

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @