ผลของการใช้แบบฝึกทักษะ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่องานศึกษา  :   ผลของการใช้แบบฝึกทักษะ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
                          เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                           สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้ศึกษา     :   ศิริลักษ์  ทองแก้ว

หน่วยงาน      :    โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สังกัด            :   สำนักการศึกษาเมืองพัทยา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

ปีที่ศึกษา       :   2559

 

บทคัดย่อ

 

                        ผลของการใช้แบบฝึกทักษะ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประชากรที่ใช้ศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนเมืองพัทยา 8

(พัทธยานุกูล)  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักการศึกษาเมืองพัทยา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน  5 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  179  คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  สังกัดสำนักการศึกษาเมืองพัทยา  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 35 คนได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  (Custer  Random  Sampling)  ด้วยการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 เล่ม  คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  18  แผน  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  จำนวน  30  ข้อและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ      4 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ  มีค่าความยากง่าย(P)  ระหว่าง 0.57 – 0.77 ค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.33 – 0.53 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.92 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  จำนวน  10  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าดัชนีประสิทธิผล  (E.I.) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  t – test  (Dependent  Samples)

                        ผลการศึกษาพบว่า

                   1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  79.71/78.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ผู้ศึกษาตั้งไว้

                        2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเมื่อเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

                   3.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ 0.7070 ซึ่งมีดัชนีประสิทธิผลสูงกว่า 0.50  หมายความว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีความรู้เพิ่มขึ้น  0.7070หรือคิดเป็นร้อยละ  70.70

                   4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อยู่ในระดับมากโดยมีคะแนนเฉลี่ย( ) เท่ากับ 4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากับ  0.48


 

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @