รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักธรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักธรรมและวันสำคัญ

            ทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ผู้รายงาน      นางไพเราะ  ถือเกาะ

สังกัด           โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม  อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    

            กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีการศึกษา   2560

 

บทคัดย่อ

    รายงานผลการใช้รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักธรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักธรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักธรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  หลักธรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักธรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม   อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560  จำนวน 34 คน  ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 3 ชนิด  คือ 1)  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักธรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  8 ชุด

2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักธรรมและวันสำคัญ

ทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 8 แผน รวม  10 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง หลักธรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20  ข้อผลการศึกษา  พบว่า

        1.  เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  หลักธรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  รายวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 84.82/83.75  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (80/80)

        2.  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักธรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  รายวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ  0.7210 หรือร้อยละ  72.10

       3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง หลักธรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)   

        4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักธรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =  4.69, SD. = 0.60)  

     โดยสรุป  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักธรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ที่สร้างขึ้น ตามขั้นตอนอยางเปนระบบชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นรวมถึงนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนและมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น  

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @