ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถในการอ่านสะกดคำ ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง        ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถในการอ่านสะกดคำ
                   ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา
                   (กองคำราษฎร์นุสรณ์) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้ศึกษา    นางธนิษฐ์นันท์ ชุติคุณานนท์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ปีที่ศึกษา      พุทธศักราช 2560

                                               บทคัดย่อ
           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)ศึกษาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่องการอ่านสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา(กองคำราษฎร์นุสรณ์) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนีประสิทธิผล 0.5(2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง
การอ่านสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา
(กองคำราษฎร์นุสรณ์) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (3)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา(กองคำราษฎร์นุสรณ์) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
เรื่อง การอ่านสะกดคำภาษาไทย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย (1) คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การอ่านสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง (2)
แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 หน่วย
การเรียนรู้ (3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
เรื่อง การอ่านสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จำนวน 5 หน่วย หน่วยละ 10 ข้อ รวม 50 ข้อ และ (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) อำเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การอ่านสะกดคำภาษาไทย
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ ได้แก่
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดตามลำดับ จำนวน 15 ข้อ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผล ของคู่มือการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สูตร E 1 /E 2
มีเกณฑ์ตัดสินต้องไม่ต่ำกว่า 80/80 และหาค่าดัชนีประสิทธิผล โดยใช้สูตร E.I.
มีเกณฑ์ตัดสินต้องไม่ต่ำกว่า 0.5วิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และวิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจ

โดยนำแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนมารวมคะแนนแล้ววิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า

               1. คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การอ่านสะกดคำภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)
อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.44/85.25 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6629 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 0.5
               2. นักเรียนได้คะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เฉลี่ยเท่ากับ
28.13 จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56.25
และคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เฉลี่ยเท่ากับ 42.63 จากคะแนนเต็ม 50
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.25 ซึ่งมีร้อยละของความก้าวหน้าเท่ากับ 29.00

             3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)
อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง
การอ่านสะกดคำภาษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ= 4.66, σ = 0.17)

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร) ปีการศึกษา 2564

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @