บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องชนิดของคำ ใช้ประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๖

KRUPUNMAI SHARE

บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องชนิดของคำ ใช้ประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๖

ชื่อเรื่อง บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ชนิดของคำ ใช้ประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขากอบ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต ๒

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง นางละออง ล่องแก้ว

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

 

คำแนะนำการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องชนิดของคำ

บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องชนิดของคำใช้ประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่๖ ประกอบไปด้วยบทเรียนสำเร็จรูปทั้งหมด ๗ เล่มคือ

เล่มที่ ๑ เรื่อง คำนาม

เล่มที่ ๒ เรื่อง คำสรรพนาม

เล่มที่ ๓ เรื่อง คำกริยา

เล่มที่ ๔ เรื่อง คำวิเศษณ์

เล่มที่ ๕ เรื่อง คำบุพบท

เล่มที่ ๖ เรื่อง คำเชื่อม

เล่มที่ ๗ เรื่อง คำอุทาน

บทเรียนสำเร็จรูปแต่ละเล่มจะเรียงเนื้อหาจากง่ายไปหายากซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คุณครูคอยให้คำปรึกษา แนะนำ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องชนิดของคำและต้องการปลูกฝังผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตามที่หลักสูตรกำหนด ทั้งด้านการสื่อสาร การคิดอย่างเป็นระบบ การมีทักษะในการแก้ปัญหา และรู้จักเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามต้องการ เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้บทเรียนสำเร็จรูป

หน้าปก

บทเรียนสำเร็จรูป

 

3.7/5 - (4 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @