เอกสารประกอบการเรียน FOOD AND DRINK รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประเภทนวัตกรรมทางการศึกษา
เอกสารประกอบการเรียน
FOOD AND DRINK รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พัฒนาโดย
นายประพิศ  วงศ์วิชชากร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต13

1/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ CIPPiest (CIPPiest Model) โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @