รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย ท22101 เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยวิธีการอ่าน แบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย ท22101 
                 เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยวิธีการอ่าน 
                 แบบ SQ4R  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย      นางจินตนา  หนูทอง
ปีการศึกษา    2560

                                                                 บทคัดย่อ

                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและ หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนสทิงพระวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน  โดยการสุ่มแบบ กลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 19 คาบ  2) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 5 เล่ม  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย (x)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และค่า t – testผลการวิจัยพบว่า 
                      1) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R  วิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00/82.78 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
                     2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R  วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท22101 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนน เฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
                    3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R  วิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับมากที่สุด (X 4.71 = ,
S.D. .18 = )

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @