รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนกระบากวิทยาคาร

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงาน        รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนกระบากวิทยาคาร

ชื่อผู้รายงาน    นายสุทธิพงษ์ ก้องเวหา  

ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ  

                    โรงเรียนกระบากวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                   มหาสารคาม เขต ๓

ปีที่ศึกษา        ๒๕๖๐

บทคัดย่อ

 

         รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนกระบากวิทยาคาร    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนกระบากวิทยาคาร 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนกระบาก     วิทยาคาร 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนกระบากวิทยาคาร 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนกระบากวิทยาคาร เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 8 ประการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนกระบากวิทยาคาร  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 196 คน จำแนกเป็นครู จำนวน 15 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน นักเรียน จำนวน 86 คน และผู้ปกครอง จำนวน 86 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ทั้งหมดจำนวน 46 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.8 ถึง 1.0 ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.932-0.971 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการศึกษา พบว่า

 

    การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนกระบากวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ปีการศึกษา 2560 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43 และ S.D. = 0.35) ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และ ด้านที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.62 และ S.D. = 0.34) รองลงมาคือ ด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ในระดับมาก (= 4.48 และ S.D. = 0.24) และด้านที่มีผลการประเมินต่ำสุดคือ ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก (= 4.35 และ S.D. = 0.36)  ผ่านเกณฑ์การประเมิน     1. ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่าโดยรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (= 4.48 และS.D.   = 0.35 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีผลการประเมินสูงที่สุด คือ ข้อ 10 โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.62 และ S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ข้อ 3 โรงเรียนมีการประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.58 และ S.D. = 0.65) และข้อที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ข้อ 1 โรงเรียนมีนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อยู่ในระดับมาก (= 4.25 และ S.D. = 0.68) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  

    2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่าโดยรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (= 4.48 และ S.D.= 0.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีผลการประเมินสูงที่สุด คือ ข้อ 8 ผู้บริหารให้การสนับสนุน อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.71  และ S.D. = 0.46)  รองลงมาคือ ข้อ 10 การสนับสนุนจากบุคลากร / หน่วยงานอื่น อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.62 และ S.D. = 0.50) และข้อที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ข้อ 1 และ ข้อ 4 โรงเรียนมีการจัดทำแผนและโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่หลากหลายและมีงบประมาณ ในการดำเนินงานตามโครงการเพียงพอ อยู่ในระดับมาก  (= 4.29 และ S.D. = 0.62)

    3. ด้านกระบวนการ พบว่าโดยรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.62 และ S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีผลการประเมินสูงที่สุด คือ ข้อ 3, ข้อ 7 และข้อ 9 วิธีการดำเนินกิจกรรมและรูปแบบของกิจกรรมมีความเหมาะสมและการให้ความสนใจและตั้งใจร่วมกิจกรรมของครูและนักเรียนและการให้ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการของนักเรียนและครู อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.75 และ S.D. = 0.44) รองลงมาคือ ข้อ 1 โรงเรียนมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.67 และ S.D. = 0.48)  และข้อที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ข้อ 4, 6, 8และ10 โรงเรียนมีการเสริมแรงนักเรียนที่ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี, การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินปฏิบัติงาน, ผู้บริหารให้การสนับสนุนโครงการและโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.50 และ S.D. = 0.59)

    4. ด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (= 4.34 และ S.D. = 0.36) และด้านที่มีผลการประเมินสูงที่สุด คือความซื่อสัตย์ อยู่ในระดับมาก (= 4.43 และ S.D. = 0.44)  รองลงมาคือ ความประหยัด อยู่ในระดับมาก (= 4.41 และ S.D. = 0.46) และด้านที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ความขยัน อยู่ในระดับมาก (= 4.28 และ S.D. = 0.44) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีผลการประเมินสูงที่สุด คือข้อ 7 นักเรียนเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา ต่อหน้าที่ รักษาคำพูด มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่พูดปด ไม่โลภ ไม่ลักขโมย อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.57 และ S.D. = 0.57) รองลงมาคือข้อ 9 นักเรียนรักษาร่างกาย เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก (= 4.48 และ S.D. = 0.56) และข้อที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือข้อ 10 นักเรียนดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาดถูกต้องตามสุขลักษณะ อยู่ในระดับมาก (= 4.14 และ S.D. = 0.76)

   

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @