การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริม ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้ 
                   โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริม
                   ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย            นางบุญสิริ  จุติ
สถานศึกษา    โรงเรียนบ้านห้วยโป้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่เผยแพร่     2560

                                                           บทคัดย่อ
                      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้  โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้  โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest- Posttest Design  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้านห้วยโป้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จำนวน 1 ห้อง จำนวน 7  คน   ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 5 ชนิด คือ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้  จำนวน 4 ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้  จำนวน 8 แผน  แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก  จำนวน 20 ข้อ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก  จำนวน  20 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้  โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ t-test  แบบ dependent
    ผลการวิจัย พบว่า
        1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้  โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ  78.93/77.86
        2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้  โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
        3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้  โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์    และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @