รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านหนองผือ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง               รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านหนองผือ    
                        อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  
ผู้ประเมิน             นางสาวประไพรินทร์  นธีนาม      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถานที่ทำงาน      โรงเรียนบ้านหนองผือ  อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์
                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  2

                                                                   บทคัดย่อ

                      การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อรายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านหนองผือ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ใน 4 ด้าน คือด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)  ด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยใช้รูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้เป็น  นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6  จำนวน  30 คน ครูและบุคลากร จำนวน  6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  7 คน ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  30 คน ของโรงเรียนบ้านหนองผือ ในปีการศึกษา 2560ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  คือ แบบสอบถามและแบบบันทึกรายการเกี่ยวกับการประเมินโครงการใน 4 ด้าน จำนวน 4  ฉบับ  ฉบับที่ 1 ประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.985 ฉบับที่ 2 ประเมินความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น  เท่ากับ 0.953 ฉบับที่ 3 ประเมินความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น  เท่ากับ 0.988 ฉบับที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เกี่ยวกับกิจกรรมในโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น  เท่ากับ 0.977  สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ    
    สรุปผลการประเมิน ปรากฏดังนี้
    1. ด้านบริบทและสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมในระดับมาก  และผ่านเกณฑ์การประเมิน
    2. ด้านปัจจัยนำเข้ามีความเหมาะสมในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน
    3. ด้านกระบวนการมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน ประเมินทั้ง 5 ตัวชี้วัดคือ ขั้นเตรียมการดำเนินการตามโครงการ  ขั้นการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบริบทสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ขั้นการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน ครูและชุมชน  ขั้นดำเนินกิจกรรมกีฬา นันทนาการระหว่างโรงเรียนและชุมชน   และขั้นประเมินผล และรายงานผลโครงการ  
    4.  ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ พบว่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ตัวชี้วัด คือ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
    5.  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  โรงเรียนบ้านหนองผือ ปีการศึกษา 2559 และ
ปีการศึกษา 2560 พบว่า โดยภาพรวมในปีการศึกษา 2560  มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าปีการศึกษา 2559
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
    6.  ผลการประเมินสถิติการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผือ  ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560  พบว่า โดยภาพรวมในปีการศึกษา 2560 มีสถิติการมาเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2559 ในทุกเดือน
    7. ผลการประเมินการให้บริการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  โรงเรียนบ้านหนองผือ    ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560  พบว่าโดยภาพรวม ในปีการศึกษา 2560 มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นในทุกแหล่งเรียนรู้  
    8. ปัญหา และข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีดังนี้คือควรจัดงบประมาณในการดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น  เพิ่มกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพให้มากขึ้นโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม จัดหาเวชภัณฑ์ยาเพิ่มขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมการปฐมพยาบาลอาการป่วยเบื้องต้นทุกโรค ควรจัดหาอุปกรณ์ครัวมาเพิ่มเติมส่วนที่ชำรุด  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ ควรให้ครูได้ผลัดเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้มีความรู้ครอบคลุม และควรแยกห้องพยาบาลเป็นอาคารเอกเทศ

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @