รายงานการพัฒนาชุดการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มเรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ง21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง             รายงานการพัฒนาชุดการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม
                        เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
                       (คอมพิวเตอร์ ง21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        
ชื่อผู้ศึกษา        นางสุธาสินี  หนูนาค
ปีการศึกษา       2559

                                                              บทคัดย่อ

                     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนที่เน้น
การเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์ ง21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  ของชุดการสอนที่เน้น การเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม 
เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ง21101)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน
ที่เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ง21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนด้วยชุดการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม    เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์  ง21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ  ชุดการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ง21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ง21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยทดสอบ ค่าที  (t – test)
    ผลการศึกษาพบว่า
    1. ชุดการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ง21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.16/83.06  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
    2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) ของชุดการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม    เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์  ง21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 78.03          
    3.  ผลเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ง21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนชุดการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์     ง21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @