การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
                     เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย             นายวิทวัช  ตาศรี

สถานที่วิจัย     โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ปีที่วิจัย           ปีการศึกษา 2560

 

บทคัดย่อ

 

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมบทเรียนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ก่อนเรียนและหลังเรียน และ  (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 109 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จำนวนทั้งหมด  34 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling)การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง  ประกอบด้วย  1) โปรแกรมบทเรียนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ชุด 10 หน่วยการเรียนรู้  2)  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ โดยมีค่าความยากรายข้อตั้งแต่ 0.53 ถึง 0.73 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.72 และมีค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.86  และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย() ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ t-test dependent 

          ผลการวิจัยพบว่า

          1.  โปรแกรมบทเรียนโดยใช้โปรแกรม  The  Geometer’s  Sketchpad เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 88.35/83.04  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

         2.  ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของโปรแกรมบทเรียนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0. 7703 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 77.03

         3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียน โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตามแนวคิดทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

         4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน โดยใช้โปรแกรม

The Geometer’s Sketchpad เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( [endif]–> = 4.36)


 

หน้าปก

คำนา สารบัญ

นวัตกรรม

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @