การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ เรื่อง สัมพันธภาพ ระหว่างนักเรียนในชุมชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อวิจัย          การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  เรื่อง สัมพันธภาพ                
                    ระหว่างนักเรียนในชุมชน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้วิจัย             นางพัชรีย์  ตะเคียนเกลี้ยง  โรงเรียนพระทองคำวิทยา  อ.พระทองคำ  จ.นครราชสีมา
ปี พ.ศ.           2560
                                    
                                                    บทคัดย่อ
    
                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกาคิดวิเคราะห์ เรื่อง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนในชุมชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  เรื่อง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนในชุมชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มตัวอย่างการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระทองคำวิทยา อำเภอ  พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนในชุมชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  เรื่อง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนในชุมชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าสถิติพื้นฐาน ร้อยละ            ส่วนเบี่ยงเบน  และสถิติการทดลองสมมุติฐาน คือ ค่าสถิติทดสอบ t – test  Dependent Sample    

           ผลการวิจัยพบว่า
             1.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนในชุมชน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ    พลศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  .05
             2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  เรื่อง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนในชุมชน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4         มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06  แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจ         อยู่ในระดับมาก

 

4.5/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @