การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำ สระที่ไม่มีตัวสะกด และมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำ  สระที่ไม่มีตัวสะกด
                   และมีตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  

ผู้ศึกษา        นางสาวจีรพร  วันโส

ปีการศึกษา   2560

                                                   บทคัดย่อ

             การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำ  สระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนประสมคำ  สระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำ สระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำ  สระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  
              กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ  อำเภอพรเจริญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560  จำนวน  21  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี  4  ชนิด  ได้แก่ 1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำ  สระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  2)  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านการเขียนประสมคำ  สระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด จำนวน  18  แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  และ  4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนประสมคำ  สระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

    ผลการศึกษาพบว่า
        1)  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำ  สระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.97/82.70  
        2)  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำ  สระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด มีค่าเท่ากับ 0.6426  แสดงว่า  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน  0.6426   หรือคิดเป็นร้อยละ  64.26  
        3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
การเขียนประสมคำ  สระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.59  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @