รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

เรื่องที่ศึกษา       รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์    
                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน            นางสุนันทา  สุขปลั่ง  
ปีที่รายงาน          2561
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                              บทคัดย่อ

                       การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และ  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1  โรงเรียนวัดบ้านพริก  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  25  คน      ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  แบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  6  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เiเรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  จำนวน  30  ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สถิติที่ใช้   ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า  t-test  (Dependent Samples)
    ผลการศึกษาพบว่า
          1.   ผลการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  คือ 84.77/83.94
          2.   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา     ปีที่  4  ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  นักเรียนมีผลการเรียน       หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
          3.  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนวัดบ้านพริก  ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีความพึงพอใจต่อแบบ      ฝึกเสริมทักษะ  อยู่ในระดับมากที่สุด

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @