รายงานการใช้ชุดกิจกรรมสนุกตามหลักวิทย์พิชิตคำตอบ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง   :    รายงานการใช้ชุดกิจกรรมสนุกตามหลักวิทย์พิชิตคำตอบ  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
                   ทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ผู้ศึกษา    :   สุพรรษา  เพ็ชรภูวงษ์   
โรงเรียน  :    บ้านหัวยาง        
ปีที่พิมพ์  :    2560        

                                                 บทคัดย่อ

                     รายงานการใช้ชุดกิจกรรมสนุกตามหลักวิทย์พิชิตคำตอบ  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน      ทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  มีวัตถุประสงค์ เพื่อ  1)  เพื่อหาประสิทธิภาพ   ชุดกิจกรรมสนุกตามหลักวิทย์พิชิตคำตอบ  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  2)  เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมสนุกตามหลักวิทย์พิชิตคำตอบ  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2   ในด้านการสังเกต    ด้านการจำแนกประเภท  ด้านการสื่อความหมาย  และด้านการลงความเห็นจากข้อมูล  กลุ่มเป้าหมาย   ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เด็กที่มีอายุ 5 – 6 ปี  ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาลปีที่  2  ภาคเรียนที่ 2          ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านหัวยาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1 จำนวน  7 ค น  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  1)  ชุดกิจกรรมสนุกตามหลักวิทย์พิชิตคำตอบ  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  2    จำนวน  12  หน่วยการเรียนรู้  ประกอบด้วย หน่วยที่ 1  มหัศจรรย์ฟองแชมพู หน่วยที่ 2  ตัวทำละลาย หน่วยที่ 3  ผลไม้ หน่วยที่ 4  ข้างในผลไม้มีอะไร หน่วยที่ 5  ดอกไม้หลากสี หน่วยที่ 6 ต้นไม้แสนรัก หน่วยที่ 7 โลกของมด   หน่วยที่ 8  ผักกินได้  หน่วยที่ 9  เมล็ดพืชหลากหลาย หน่วยที่ 10  หนูน้อยนักสัมผัส หน่วยที่ 11 วิทยาศาสตร์น่ารู้ หน่วยที่ 12 กลวิทยาศาสตร์  2)  แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามชุดกิจกรรมสนุกตามหลักวิทย์พิชิตคำตอบ  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2   3)   แบบประเมินทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 1) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสนุกตามหลักวิทย์พิชิตคำตอบ  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่  2   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ด้วยสถิติร้อยละ  2)  หาค่าเฉลี่ยและ           ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลัง  การใช้ชุดกิจกรรมสนุกตามหลักวิทย์  พิชิตคำตอบ  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ด้วย T-test  (Dependent Samples Test)

ผลการศึกษาพบว่า  
       1.  ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมสนุกตามหลักวิทย์พิชิตคำตอบ  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน       ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2   มีประสิทธิภาพ 84.62/85.71  เป็นไปตามสมมติฐาน
         2.  เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  มีพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  ทักษะด้าน
การสังเกต  ด้านการจำแนกประเภท  ด้านการสื่อความหมาย  และด้านการลงความเห็นจากข้อมูล
หลังการใช้ชุดกิจกรรมสนุกตามหลักวิทย์พิชิตคำตอบ สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมสนุกตามหลักวิทย์พิชิตคำตอบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @