รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

            รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้รายงาน   นางสาวณัฐชมนต์  สุขษาเกษ

ปีที่ศึกษา         2560

 

บทคัดย่อ

 

                   รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 ข้อ และ3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สถิติที่ใช้ ได้แก่ 1)  E1/E2  2) ค่าที (t-test) และ 3)  ค่าเฉลี่ย ( X-Bar ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.)

สรุปผลการรายงาน     

         1. ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.87/84.22

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80

         2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

         3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X-Bar = 4.26, S.D. = 0.22)


คลิ๊กที่นี่

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @