การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถ
                    ในการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ศึกษา     อำนวย   สุวรรณทวี
ปีการศึกษา    2560


                                                  บทคัดย่อ

            การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนา กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R   2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2   โรงเรียนสทิงพระวิทยา จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 29 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง

        ผลการศึกษาพบว่า

        1.  ผลการสร้าง พัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80

ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่ากิจกรรมที่สร้างขึ้น นำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสทิงพระวิทยา  อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ได้ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.16/84.44 ซึ่งมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

        2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ก่อนและหลังเรียนโดยการใช้dกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  .01      

        3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  โรงเรียนสทิงพระวิทยา อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลามีความพึงพอใจต่อการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในภาพรวม 10 ข้อ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.50

 

 

 

5/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @