การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนตาคงวิทยา

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อรายงาน   การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช  

       ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

         ปีการศึกษา 2556

ผู้วิจัย          นายชุมพล  ประกอบดี

ปีการศึกษา    2556

บทคัดย่อ

 

    การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยดังนี้ 1)เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตาคงวิทยา             รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2556 ให้มีประสิทธิภาพตามที่กำหนดเกณฑ์ไว้ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตาคงวิทยา       รัชมังคลาภิเษก ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช ปีการศึกษา 2556  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช ปีการศึกษา 2556                         

    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนตาคงวิทยา  รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2556  จำนวน 26 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จำนวน 14 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้ชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จำนวน   14 แผน 21 ชั่วโมง  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.43 0.77 ค่าอำนาจจำแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.21 0.75 และค่าความเชื่อมั่น 0.64 และ             4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.82 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์โดยการคำนวณหาประสิทธิภาพ E1/E2 คะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบโดยใช้ t – test (Dependent Samples)  

พบว่า

    1. ชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช ของนักเรียน              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2556 ที่พัฒนาขึ้น                  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.01/87.79 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

    2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2556        มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

    3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืชอยู่ในระดับมาก

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @