เทคนิคการเรียนคำศัพท์ ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชา อ 33203 ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงานทางวิชาการ       รายงานการพัฒนาชุดการสอนเรื่อง  เทคนิคการเรียนคำศัพท์
                                      ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชา อ 33203 ภาษาอังกฤษ
                                      อ่านเขียน  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หน่วยงาน                        โรงเรียนสตูลวิทยา  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล
                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ผู้รายงาน                         นางวิไล  หนูคงแก้ว

ปีที่พัฒนาผลงานทางวิชาการ    2559 – 2560

                       บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1).พัฒนาชุดการสอนเรื่อง  เทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชา อ33203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  2.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา อ 33203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนเรื่อง เทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยชุดการสอนเรื่องเทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ  วิชา อ 33203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ที่ผู้วิจัยจัดสร้างขึ้น  กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตูลวิทยา   อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย(Simple  Random Sampling)  โดยจับฉลากมา 1 ห้องเรียน จากจำนวน 5 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  ชุดการสอนเรื่อง เทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ  แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา อ 33203 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยชุดการสอนเรื่องเทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ  วิชา อ 33203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5 สถิติที่ใช้คือ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น  และทดสอบสมติฐานด้วย t – test  Dependent Samples

    ผลการวิจัยพบว่า

           1. ชุดการสอนเรื่อง เทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชา อ33203  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ  89.94/86.11

           2. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง  เทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ  วิชา อ 33203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          3.  นักเรียนมีความพึงพอใจทีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องเทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ  วิชา อ 33203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด   โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.33

4/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @