แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
เรื่อง การบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
เล่มที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวก
 
นางเกษมณี เหลือสุข
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3             

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @