การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพหุ่นนิ่ง โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อวิจัย    การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพหุ่นนิ่ง  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย      นายปัญญา  พันธุ์ธงไชย
ปี พ.ศ.    2560

                                            บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพหุ่นนิ่ง  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วย  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง การวาดภาพหุ่นนิ่ง  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อแบบฝึกทักษะ  เรื่อง การวาดภาพหุ่นนิ่ง  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3  จำนวน 30 คน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา  อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2560 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพหุ่นนิ่ง  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม 2)  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวาดภาพหุ่นนิ่ง รายวิชาศิลปะเพิ่มเติม  รหัสวิชา ศ 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบปรนัย จำนวน 40  ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพหุ่นนิ่ง  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 1) วิเคราะห์แบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพหุ่นนิ่ง  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์  80/80  โดยใช้ E1/E2  2) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพหุ่นนิ่ง  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ t – test (Dependent  Sample) 3) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพหุ่นนิ่ง  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  


    ผลการวิจัยพบว่า
             1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพหุ่นนิ่ง  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม ในกลุ่มตัวอย่าง จำนวนนักเรียน 30 คน มีคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึกทักษะระหว่างเรียนเท่ากับ 131.20 คิดเป็นร้อยละ  82.00  (80 ตัวแรก) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.93  และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพหุ่นนิ่ง  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 32.57 คิดเป็นร้อยละ 81.42  (80 ตัวหลัง)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.26  แสดงว่า แบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพหุ่นนิ่ง  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00/81.42  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
           2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพหุ่นนิ่ง  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนทั้ง 30 คน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 29.17 (S.D.= 3.66) และ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 32.57 (S.D.= 3.26) ค่า t  เท่ากับ 4.80  แสดงว่าเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01      
          3. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพหุ่นนิ่ง  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก ( = 4.36, S.D.=0.59)

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @