การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อส่งเสริม ทักษะการ อ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่องานวิจัย   :  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  เพื่อส่งเสริม
                     ทักษะการ อ่านจับใจความ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย          :  นางนิยา   อินนุพัฒน์  โรงเรียนนทบุรีวิทยาลัย  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ปี                   2560

                                            บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   2) เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2(80/80) 3) เพื่อทดลองใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  4) เพื่อประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้  เป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2/1 โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ( Cluster Random Sampling ) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มตัวอย่าง   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน  ครูผู้สอนภาษาไทย เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 2) แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาไทย 3) หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ ชุด รักเมืองนนท์จำนวน 8  เล่ม  4) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา เรื่อง การอ่านจับใจความ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการอ่านจับใจความ  6) แบบประเมินทักษะการอ่านจับใจความ 7) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย  ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ  t – test  แบบ  Dependent   
        ผลการวิจัยพบว่า
          1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  เพื่อส่งเสริมทักษะการ อ่านจับใจความของนักเรียน  มีค่าประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 88.41/ 86.77   มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (80/80)
          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และผลการประเมินทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนอยู่ ในระดับมาก   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20  
          3. ความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อส่งเสริมทักษะการการอ่านจับใจความ  ของผู้เรียน พบว่าความพึงพอใจในอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.28     

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @