การพัฒนาชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียน
                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้รายงาน      นางสาวจินตนา  บุญปก
สถานศึกษา      โรงเรียนวัดช้างทูน
ปีที่ศึกษา         ปีการศึกษา 2560

                                               บทคัดย่อ

           การพัฒนาชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดช้างทูน ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่
จังหวัดตราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำนวน 32 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 15 แผนใช้เวลา 15 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 35 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ̅) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าที (t – test แบบ Dependent Samples)
 ผลการศึกษา  พบว่า
            1. ชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 80.86/80.39
            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
ชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
            3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @