การพัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

งานวิจัย                    การพัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย                          นางเสาวนีย์   จิอู๋
ชื่อโรงเรียน / สถานศึกษา    โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ปีที่ทำการวิจัย                   2560

                                 บทคัดย่อ

                      การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ระหว่างเล่นเกมการศึกษาและหลังเล่นเกมการศึกษาโดยรวม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 24 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  เกมการศึกษาที่พัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 12 เกม ใช้เวลาเกมละ 30 นาที แบบทดสอบหลังการใช้เกมการศึกษาจำนวน 30 ข้อ ข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบทดสอบหลังการใช้เกมการศึกษา วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละแล้วเทียบกับเกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 นำเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า
                  เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80 โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการ ( )  เท่ากับ 85.62  และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์  ( ) เท่ากับ 90.55  ส่วนผลการทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้เกมการศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @