การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง ไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง ไฟฟ้า
                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย           นางสาวปาณิสรา ศรีประมาณ
ปีที่วิจัย         2560
โรงเรียน        เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
                   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

                                                         บทคัดย่อ

                  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
4 MAT เรื่อง ไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ (E 1 /E 2
) ที่ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง ไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง ไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล
บ้านสามเหลี่ยม สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) แล้วจับสลากเลือกมา 1 ห้องเรียน เนื่องจากนักเรียนแต่ละห้องเรียน มีผลการเรียนเก่ง
ปานกลาง และอ่อน ใกล้เคียงกันทุกห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1)
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง ไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 14 แผนฯ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ซึ่งเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ซึ่งเป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) และ t-test
(Dependent)
ผลการวิจัยพบว่า
    1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง ไฟฟ้า กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.50/83.57
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.61

    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง ไฟฟ้า กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01
    3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง ไฟฟ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.34, S.D. เท่ากับ 0.22

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @