“อาชีวะ”ขึ้นทะเบียนครูพิเศษ เอื้อ 10 อุตฯในอีอีซี

KRUPUNMAI SHARE

“อาชีวะ”ขึ้นทะเบียนครูพิเศษ เอื้อ 10 อุตฯในอีอีซี

ประสานข้อมูลหน่วยงานต่างๆ นำข้อมูลมาวางแผนการสอนให้สอดคล้องความต้องการในหลากมิติ สอดรับนโยบายขับเคลื่อนพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก

 

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการเปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เม.ย.60 เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนต่างชาติเกี่ยวกับความพร้อมของกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม โดยให้ก.ศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับก.แรงงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่เป็นอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมหลักใน EEC ซึ่งได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ผ่านศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ประกอบด้วย 3 ศูนย์หลัก คือ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคบางแสน และวิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถของครูผู้สอนเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

พล.อ.สุรเชษฐ์กล่าวว่า ก.ศึกษาธิการได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาไปแล้วในเขตพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่แรกและก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ ล่าสุดได้ประสานงานขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ก.อุตสาหกรรม ก.แรงงาน ก.พาณิชย์ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทีดีอาร์ไอ เพื่อนำข้อมูลที่เป็นดีมานด์ไซด์ มาร่วมกันพิจารณาเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งเรื่องการผลิตและพัฒนากำลังคน หรือวางแผนการสอนให้สอดคล้องความต้องการในมิติต่างๆ

ด้าน ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ได้รับเกียรติจากก.ศึกษาธิการให้ทำหน้าที่ครูพิเศษ ถือเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาส่วนใหญ่ได้เรียนภาคทฤษฏีในสถานศึกษา และผู้ประกอบการมาเสริมในภาคปฏิบัติที่จะช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องที่เรียนมากยิ่งขึ้น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมสนับสนุนโครงการนี้ และนำแนวคิดของรมช.ศึกษาธิการไปขยายผลต่อไป

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @