การพัฒนาแบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทย โดยใช้เกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

หัวข้อศึกษา      การพัฒนาแบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทย โดยใช้เกมการศึกษา
                     สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  
ชื่อผู้ศึกษา       รุ่งกานต์  เยาวรัตน์
ปีการศึกษา      2560

                                                     บทคัดย่อ

                  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทย โดยใช้เกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทย โดยใช้เกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล 8 (วัดเจดีย์งาม)  สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2560    จำนวนนักเรียน  12  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   คือ แบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทย โดยใช้เกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3   จำนวน  6 เล่ม  แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้แบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทย โดยใช้เกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล   ปีที่ 3  จำนวน  ๑๕  แผน และแบบทดสอบทักษะการอ่าน เป็นแบบปรนัย  3  ตัวเลือก จำนวน 20  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) และ สถิติทดสอบที (T-test  Dependent)          
    
ผลการวิจัยพบว่า
    1. แบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมด้าน การอ่านภาษาไทย โดยใช้เกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ   82.16/81.50
    2. ทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเตรียม  ความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทยโดยใช้เกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียน
    

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @