การวิเคราะห์รายการค้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง      การวิเคราะห์รายการค้า  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  
ผู้ทำการศึกษา      นางสุณี  ศรีมูล
ปีที่ทำการศึกษา     2561  

                                                                              บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การวิเคราะห์รายการค้า  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  
2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การวิเคราะห์รายการค้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  และ3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การวิเคราะห์รายการค้า  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/5  ที่เรียนสายศิลป์ศักยภาพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)  
อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  
 จำนวนนักเรียน  31  คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือในการวิจัย  คือ  1) แผนการจัดการเรียนรู้   จำนวนเวลา  18  ชั่วโมง  
2) เอกสารประกอบการเรียน จำนวน  5  เล่ม  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เป็นแบบปรนัย
 ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  20  ข้อ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  E1 / E2 ,
ค่าเฉลี่ย ( X-Bar), ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียน  ด้วยการทดสอบที  แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระแก่กัน  (Dependent Sample  t-test)  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
       1.  เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง  การวิเคราะห์รายการค้า  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  
            มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.82/82.74  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80 / 80
       2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
       3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง  การวิเคราะห์รายการค้า  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26


         ดาวน์โหลดผลงานวิชาการ

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @