รายงานผลพัฒนาการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับทศนิยม โดยกระบวนการสอนแบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง                รายงานผลพัฒนาการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับ
                         ทศนิยมโดยกระบวนการสอนแบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา                ศิริพร ยอดหล้า
ปีที่ทำการศึกษา 2560

                                                บทคัดย่อ

              การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะเรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับทศนิยม โดยกระบวนการสอนแบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษา ความพึงพอใจของของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก ที่มีต่อชุดฝึกเสริมทักษะหลังจากเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะเรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับทศนิยม โดยกระบวนการสอนแบบซิปปากลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 จำนวนนักเรียน 25 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ 1) ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับทศนิยม โดยกระบวนการสอนแบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับทศนิยม โดยกระบวนการสอนแบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 ค่าอำนาจจำแนก 0.8 ขึ้นไป และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.92และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับทศนิยม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่า t-test

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า
        1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะเรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับทศนิยม โดยกระบวนการสอนแบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 81.89/85.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
       2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังทดลองใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับทศนิยม โดยกระบวนการสอนแบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โดยใช้สถิติt-test Dependent โดยหลังทดลองมีคะแนนสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
       3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกเสริมทักษะเรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับทศนิยม โดยกระบวนการสอนแบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับที่สูงขึ้น


ดาวน์โหลดผลงานนวัตกรรมที่นี่Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @