รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง         รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล

ผู้ประเมิน      นางสาวกุลธิดา อ่อนมี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ปีการศึกษา 2560

การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล ปีการศึกษา 2560 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินครอบคลุม 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ประชากรผู้ให้ข้อมูลใน การประเมิน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 11 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 48 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 59 คน รวมจำนวน 127 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อการประเมิน จำนวน 4 ฉบับ มีการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการประเมินโครงการ สรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านปัจจัยนำเข้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปรายด้าน ได้ดังนี้

1. ด้านบริบท มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ด้านปัจจัยนำเข้า มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ด้านกระบวนการ มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ด้านผลผลิต มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @