รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง21104 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่องานวิจัย     รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา ง21104 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย              นางสาวจารุณี เทียมรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา อำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์          2561

บทคัดย่อ

การวิจัยผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา
ง21104 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง 21104 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ รหัสวิชา ง 21104 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จัง หวัดนครราชสีมา
จำนวน 24 คนซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
(1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง 21104 เรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา ง 21104เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test

ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา
ง21104 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำหนด 80/80 มีค่าเท่ากับ 87.89/85.43
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง21104 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง21104 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @