การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมรายวิชาฟิสิกส์ 2เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงานวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมรายวิชาฟิสิกส์ 2เรื่อง งานและพลังงาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้วิจัย นางสาวสิริมา แทนบุญ
ปีที่ทำวิจัย             2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานและพลังงาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 2)
เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา2561จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย 1)แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง งานและพลังงาน 2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานและพลังงาน แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ ฉบับละ 20 ข้อ 3)แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นผสม จำนวน 40 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @