การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบกับการใช้สื่อ Phonics spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน ออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบกับการใช้สื่อ
Phonics spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้ค้นคว้า    นางฉวีวรรณ ธรรมแสง
โรงเรียน    โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ค้นคว้า 2560

                                                        บทคัดย่อ

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบกับการใช้สื่อ Phonics spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยดำเนินการตามแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อน-หลังทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการสอนด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบด้วยสื่อ Phonics Spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบด้วยสื่อ Phonics Spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3) เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบด้วยสื่อ Phonics Spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 38 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบกับการใช้สื่อ Phonics spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 แผนๆละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 2) สื่อ Phonics spider map posters และวางภาพโดยเรียงลำดับเนื้อหาการผสมคำจากสระเสียงยาว a e i o u จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ ในแต่ล่ะแผนจะมีแผนย่อย 4 ชั่วโมงมี Phonics spider map posters พร้อมภาพประกอบเพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายไปพร้อมกันโดยค้นหาภาพที่เด็กเข้าใจง่าย สื่อความหมายชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์ มีสีสันสดใสน่าสนใจ สมจริง สอดคล้องกับเนื้อหา ที่ฝึกการอ่านสะกดคำศัพท์ มีภาพแทนความหมาย แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนจำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.27 – 0.72 มีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.20- 0.67 3) แบบประเมินการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบกับการใช้สื่อ Phonics spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นแบบประเมินที่ประเมินโดยครูผู้สอนในระหว่างเรียน โดยประเมินตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ และเกณฑ์การประเมินแบบรูบริค (Rubric) มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 4) และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบกับการใช้สื่อ Phonics spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ ( %) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยค่าที (t-test : Paired samples)

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบกับการใช้สื่อ Phonics spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า
ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบกับการใช้สื่อ Phonics spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า
1. ผลการพัฒนารูปแบบวิธีการสอนด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบด้วยสื่อ Phonics Spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.58/82.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (80/80)
2. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบกับการใช้สื่อ Phonics spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กับหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบกับการใช้สื่อ Phonics spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39

Abstract

Abstract The purposes of research were to; 1) develop phonics Spider Map posters for practicing English vocabulary pronunciation for grade 3 students, 2) compare the students’ pronunciation ability before and after receiving practices with the phonics posters, and 3) examine the students’ satisfaction over using the phonics Spider Map posters. The research samples were 38 students purposively selected from Bansamliam Municipal School under the Office of Nakhon Khonkaen Municipality. The study was conducted in the second semester of academic year 2017. The research instruments were the constructed Phonics Spider Map posters materials and a questionnaire used for determining the satisfaction. The data were analyzed statistically for means, standard deviation, and t-test was applied to compare the scores from the pre-test and posttest. The results were as follows:
1. Phonic Spider Map poster materials for drilling grade 3 students’ skill of vocabulary pronunciation was at 82.58/82.19 efficiency criterion. 2. The pronunciation ability of the students practiced with using the Phonics Spider Map poster materials before and after practices with the phonics Spider Map posters was significantly different at 0.01 level showing that the posttest mean score was higher than the pre-test one. 3. The students were satisfied was at level 4.39. They were high level of satisfaction with the Phonics Spider Map poster materials used for practicing vocabulary pronunciation overall at a high level in terms of the appearances including use of attractive letters, colors of words, and pictures showing meaning of the words. The research findings showed that creating learning materials for vocabulary pronunciation practice helped the students gain better pronunciation of English,. This was proved to be useful, which could be a model for other material development in English learning and instruction. Keyword : vocabulary pronunciation, phonic poster material

3.8/5 - (20 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @