รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะชีวิต รายวิชาสังคมศึกษา (สาระเศรษฐศาสตร์) รหัสวิชา ส21103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ทักษะชีวิต รายวิชาสังคมศึกษา (สาระเศรษฐศาสตร์) รหัสวิชา ส21103 สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย     นางสาวคำนึงสุข  สุมินทนะ

ปีที่วิจัย    พ.ศ. 2561

                                                               บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะชีวิต รายวิชาสังคมศึกษา (สาระเศรษฐศาสตร์) รหัสวิชา  ส21103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะชีวิต รายวิชาสังคมศึกษา (สาระเศรษฐศาสตร์) รหัสวิชา    ส21103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตด้านจิตพิสัย(เจตคติ) องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะชีวิต รายวิชาสังคมศึกษา (สาระเศรษฐศาสตร์) รหัสวิชา ส21103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ       4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะชีวิต รายวิชาสังคมศึกษา (สาระเศรษฐศาสตร์) รหัสวิชา ส21103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่กำลังเรียนวิชาสังคมศึกษา 1 ใน     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 42 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เนื่องจากโรงเรียนได้จัดแบ่งห้องเรียนแบบคละตามความสามารถ นักเรียนแต่ละห้องมีผลการเรียนไม่แตกต่างกัน

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะชีวิต รายวิชารายวิชาสังคมศึกษา (สาระเศรษฐศาสตร์) รหัสวิชา ส21103สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ชุด แบบสอบถามวัดความสามารถทางด้านทักษะชีวิตด้านจิตพิสัย(เจตคติ) องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รายวิชารายวิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบประเมิน จำนวน 1 ฉบับ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตรายวิชารายวิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณค่าเฉลี่ย ( ) ร้อยละ (%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะชีวิต รายวิชาสังคมศึกษา (สาระเศรษฐศาสตร์) รหัสวิชา ส21103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 88.10/86.43 โดยประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 88.10 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 86.43 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะชีวิต รายวิชาสังคมศึกษา(สาระเศรษฐศาสตร์) รหัสวิชา ส21103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. 3. ความสามารถทางด้านทักษะชีวิต ด้านจิตพิสัย(เจตคติ) องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ของนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะชีวิต รายวิชาสังคมศึกษา (สาระเศรษฐศาสตร์) รหัสวิชา ส21103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะชีวิต รายวิชาสังคมศึกษา (สาระเศรษฐศาสตร์) รหัสวิชา ส21103  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @