รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สนุกรู้สนุกคิดกับคณิตศาสตร์รอบตัว

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง                รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 3โดยจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สนุกรู้สนุกคิดกับคณิตศาสตร์รอบตัว

ผู้รายงาน            นางสาวพิมผกา จันตะวงศ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานศึกษา        โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร สังกัดงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ปีที่ศึกษา             ปีการศึกษา 2561

                                 บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สนุกรู้สนุกคิดกับคณิตศาสตร์รอบตัว 2)เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สนุกรู้สนุกคิดกับคณิตศาสตร์รอบตัว
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 5 – 6 ปีและกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ
1) คู่มือการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สนุกรู้สนุกคิดกับคณิตศาสตร์รอบตัวเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 2)แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สนุกรู้สนุกคิดกับคณิตศาสตร์รอบตัวเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 30 แผน 3)แบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 20 ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

1. ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สนุกรู้สนุกคิดกับคณิตศาสตร์รอบตัว พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 4 ทักษะ มีคะแนนเฉลี่ยเป็นช่วงสัปดาห์ จำนวน 10 สัปดาห์ สูงขึ้น ดังนี้ 1.33, 1.54, 1.80, 2.02,2.22, 2.40, 2.55, 2.66, 2.76 และ 2.90 ตามลำดับแสดงให้เห็นว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สนุกรู้สนุกคิดกับคณิตศาสตร์รอบตัว พบว่าโดยรวม
ทั้ง 4 ทักษะ ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.17 คิดเป็นร้อยละ 45.83
และหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.60 คิดเป็นร้อยละ 88.33 มีคะแนนเฉลี่ยต่างกัน 8.50
คิดเป็นร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 42.50

ดาวน์โหลดผลงานวิชาการที่นี่

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @