รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะกระดาษประกอบขั้นตอน การฝึก 5 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบากง

KRUPUNMAI SHARE

 

ชื่อผลงาน                   รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะกระดาษประกอบขั้นตอน
                                      การฝึก 5 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
                                      โรงเรียนบ้านบากง

ชื่อผู้นำเสนอ               นางโรฮานา กะลูแป
กลุ่มสาระการเรียนรู้    การศึกษาปฐมวัย
ปีการศึกษา                  2561

                                              บทคัดย่อ

การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะกระดาษประกอบขั้นตอนการฝึก 5 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบากง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของกล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัดปะกระดาษประกอบขั้นตอนการฝึก 5 ขั้น และ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2ที่มีต่อการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะกระดาษประกอบขั้นตอนการฝึก 5 ขั้นประชากรที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้เป็นนักเรียนชาย – หญิงชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 โรงเรียนบ้านบากง จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 1.แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะกระดาษประกอบขั้นตอนการฝึก 5ขั้นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 24 แผน 2.คู่มือการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะกระดาษประกอบขั้นตอนการฝึก 5ขั้นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 24 กิจกรรม 3.แบบประเมินวัดความสามารถของกล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ก่อนและหลังการประเมินและ 4. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัดปะกระดาษประกอบขั้นตอนการฝึก 5 ขั้นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ (% )ค่าเฉลี่ย (Arithimetic:Mean:) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : ) ผลการทดลอง พบว่า

1. เปรียบเทียบพัฒนาการของกล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2โรงเรียนบ้านบากงหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัดปะกระดาษประกอบขั้นตอนการฝึก 5 ขั้น สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบากง ที่มีต่อการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ฉีก ตัดปะกระดาษประกอบขั้นตอนการฝึก 5 ขั้น อยู่ในระดับมาก

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @