รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบขั้นตอน การเรียนรู้ 5 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบากง

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงาน         รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบขั้นตอน

                           การเรียนรู้ 5 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

                            โรงเรียนบ้านบากง

ชื่อผู้นำเสนอ                    นางลาตีป๊ะ  ดำหาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้        การศึกษาปฐมวัย

ปีการศึกษา                        2561

 

การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนบ้านบากง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามของเนื้อเล็กก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้น ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบากง และ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบากงที่มีต่อการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้น ประชากร เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านบากง จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 1. แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้น จำนวน 24 แผน 2. คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 24 กิจกรรม 3. แบบประเมินวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบประเมินแบบปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการทำงานประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตา ด้านการทำงานด้วยกล้ามเนื้อเล็ก ด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กช่วยเหลือตนเอง ด้านการใช้อุปกรณ์ในการเขียน จำนวน 20 ข้อ และ 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบ ขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้น มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ จำนวน 5 ข้อสถิติที่ใช้ ได้แก่  ร้อยละ (% ) ค่าเฉลี่ย (Arithimetic:Mean:)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : )

ผลการทดลอง พบว่า

  1. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบากงสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม
  1. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบากง ที่มีต่อการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้น อยู่ในระดับมาก

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @