การพัฒนารูปแบบการสร้างคำในภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการสร้างคำในภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย                นางรัชนี  วงศ์วิลาศ

โรงเรียน         โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว    ปีที่พิมพ์ 2561

 

         บทคัดย่อ

 

การสอนภาษาไทยในปัจจุบันเน้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ภาษาเพื่อแก้ปัญหาการดำรงชีวิตและปัญหาของสังคม  การสอนภาษาในฐานะเครื่องมือของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ขณะเดียวกัน การสอนภาษาไทยจะต้องเน้นการรักษาภาษาไทยในฐานะเป็นวัฒนธรรม  การถ่ายทอดวัฒนธรรมที่บรรพชนได้สร้างสรรค์ในรูปของหลักภาษา ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างคำในภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการสร้างคำในภาษาไทยที่พัฒนาขึ้นและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะกฎเกณฑ์ทางภาษา  เรื่อง การสร้างคำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว อำเภอ ยางสีสุราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 11 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้มี 3 ชนิด คือ แบบฝึกทักษะกฎเกณฑ์ทางภาษา เรื่องการสร้างคำ จำนวน 5 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.68 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79 และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะกฎเกณฑ์ทางภาษา เรื่องการสร้างคำ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า  รูปแบบการสร้างคำในภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.90 / 89.10  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ  แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนร้อยละ  76.55 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะกฎเกณฑ์ทางภาษา  เรื่อง การสร้างคำ อยู่ในระดับมากที่สุดโดยสรุป  การพัฒนารูปแบบการสร้างคำในภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  จึงสมควรส่งเสริมให้ครูภาษาไทยนำรูปแบบการสร้างคำเหล่านี้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ของรายวิชาต่อไป

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @