รายชื่อครู 11 ประเทศ รับรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

KRUPUNMAI SHARE

                    ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแถลงผลการคัดเลือก ครูได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2558 เป็นครั้งแรก เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60 พรรษา ในปี 2558 ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี 2558คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เมื่อวันที่ 29กรกฎาคม ที่อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ ทรงเป็นประธานในการประชุม ได้ให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกครูได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา จักรี ครั้งที่ 1 (ปี 2558) ในประเทศและติมอร์เลสเต รวมทั้งสิ้น 11 ประเทศ ดังนี้

               1.บรูไนดารุสซาลามได้แก่ มาดามฮาจา รัตนาวาติ บินติ ฮาจิ โมฮัมมัด ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียน Keriam Primary School ผู้ริเริ่มการนำนวัตกรรมมาสอนเด็กพิการเรียนร่วมในรูปแบบต่างๆ โดยชักชวนผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจนได้รับรางวัลครูดีเลิศจาก สุลต่านแห่งบรูไน
               2.ประเทศกัมพูชา นางสาวทอช บันดาว ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาใน Wat-Bo Primary School ที่เน้นการสอนโดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางผ่านเทคนิคสร้างแรงจูงใจให้ผู้ เรียน และให้ความสำคัญกับเด็กเรียนรู้ช้าโดยการสร้างเครื่องมือช่วยสอนเพื่อให้ เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้จนได้รับรางวัลชนะเลิศครูที่มีความโดดเด่นในระดับ ชาติ           
               3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายเฮอร์วิน ฮามิดครูสอนวิทยาศาสตร์และหัวหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนJunior High School Kendari มีผลงานโดดเด่นในการประยุกต์ใช้สมาร์ทโฟน เพื่อการศึกษา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์จนได้รับรางวัลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการศึกษาในระดับภูมิภาคของประเทศ
               4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นางวงสัมพันธ์ คำสร้อย ครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และรัฐศาสตร์ โรงเรียนมัธยมเวียงจันทน์ เน้นการพัฒนานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำให้มีการพัฒนาตนเอง มีทักษะและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเข้ามามีส่วน ร่วมในการปรับปรุงนักเรียน
               5.ประเทศมาเลเซีย นายไซนุดดิน ซาคาเรีย ครูสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมัธยม Taman Bukit Maluri ผู้พัฒนาหลักสูตรไอซีที ของกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูผู้สอนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยีและการ สื่อสารในระดับชาติ
               6.สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นางสาวยี มอน ซอร์ ครูระดับอาวุโส โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหล่าย ทาร์ ยาย่างกุ้ง สอนทั้งวิชาการและการประกอบอาชีพให้แก่ลูกศิษย์ จนมีความโดดเด่นได้รับการยอมรับอย่างมากจากเพื่อนครูและคนในชุมชน
               7.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นายวิลเลียม โมราคา ครูใหญ่Klolang Elementary School นักจัดการชั้นเรียนสมัยใหม่ให้แก่โรงเรียนชั้นประถมศึกษาและเป็นนักพัฒนา นวัตกรรมผลิตสื่อการสอนต้นทุนต่ำให้แก่โรงเรียนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลมา อย่างต่อเนื่อง
               8.สาธารณรัฐสิงคโปร์ นางหวัง ลิม ไอ่ เหลียน ครูใหญ่โรงเรียนประถม Holy Innocents’ Primary School ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ผู้สอนเน้นการสอนนักเรียนที่มีความต้อง การพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มเรียนรู้ช้าผู้ริเริ่มโครงการนำร่องด้วยการใช้ดนตรี บำบัดเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน วิจัยและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
               9.สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต นายจูลีโอ ไซเมน มาเดียราครูสอนในโรงเรียนระดับประถมและมัธยม ผู้ที่สามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ ในชุมชน และสามารถดึงพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมจัดการเรียนรู้ได้ เป็นอย่างดี
              10.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นางทราน ติ ตวย ดุง ครูใหญ่และครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ที่ Le Ngoc Han Primary School ผู้ริเริ่มทำให้เกิดต้นแบบโรงเรียนประถมรูปแบบใหม่ หรือ “เวียดนามนิวสคูลโมเดล” เผยแพร่ไปยังโรงเรียนประถมศึกษามากกว่า 3,000 แห่ง ผ่านระบบการจัดการที่มีความยืดหยุ่น เน้นทักษะชีวิต สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และจัดชั้นเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ ทำให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย และ
              11.นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูเชี่ยวชาญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ครูคนแรกของประเทศไทยที่จะได้รับพระราชทานรางวัลนี้ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิด ทักษะการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้เรียนจะตั้งคำถามและหาคำตอบหรือแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองจากสิ่งที่อยู่ ในชุมชนจนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลในระดับนานาชาติเช่น การทำไบโอพลาสติกจากเกล็ดปลา ผลงานที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกรู้จักประเทศไทย จนมีการนำชื่อของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จำนวน 3 คน ไปตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อย3 ดวงที่พบใหม่ในระบบสุริยะจักรวาล

                   ทั้งนี้ ครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทั้ง 11 คน จาก 11 ประเทศ จะเข้ารับพระราชทานเหรียญทอง โล่รางวัล เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ น้ำหนัก 1 บาท พร้อมด้วยเงินรางวัล1 หมื่นเหรียญสหรัฐ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 อย่างไรก็ตาม รางวัลนี้ถือเป็นเกียรติคุณให้แก่ครูที่มีคุณูปการต่อการศึกษา ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกทุก 2 ปี เชื่อว่าจะสร้างความภูมิใจและแรงบันดาลใจแก่ครูอีกหลายท่าน

                    รมช.ศธ. กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ทางมูลนิธิคัดเลือกครูเพื่อมอบรางวัลพิเศษ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุณากร 2 ราย ได้แก่ นายชาตรี สำราญ ครูเชี่ยวชาญ จังหวัดยะลา และนางณัชตา ธรรมธนาคม ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ กรุงเทพมหานคร ได้รับเหรียญเงิน เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร รางวัลครูยิ่งคุณ17 ราย ได้รับเหรียญทองแดง เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และรางวัลครูขวัญศิษย์ 144 ราย ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร

ขอขอบคุณ   http://www.naewna.com/local/172340

2.7/5 - (4 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @