สิงหาคม เดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สพฐ จัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์

KRUPUNMAI SHARE

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ เข้าร่วมประมาณ 300 คน

นายกมล กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย เพราะเป็นศาสตร์พื้นฐานในการธำรงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ของประเทศ เช่น เดียวกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อเข้ามาบริหารประเทศ ก็ให้ความสำคัญกับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เป็นอันดับแรกๆ ให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปปรับปรุงการเรียนการสอน ในเรื่องหน้าที่พลเมือง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสพฐ. กำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และปรับรายละเอียดหลักสูตรเป็นวิชาเฉพาะ เรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง โดยนำวิชาประวัติศาสตร์ ไปรวมไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และปรับโครงสร้างเวลาเรียน โดยชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพิ่มเวลาเรียนให้เรียนประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมงต่อปี และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ให้เรียนประวัติศาสตร์ 80 ชั่วโมงตลอด 3 ปี

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12  สิงหาคม 2558 นี้ สพฐ.กำหนดจัดกิจกรรม “การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมกันนี้กำหนดให้เดือนสิงหาคม เป็นเดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริฯ

สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทุกแห่ง ให้จัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เช่น ความเป็นมาชุมชน วัด ตลาด วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี การประกอบอาชีพ เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ค้นคว้าด้วยตนเอง หรือจากผู้รู้ เป็นต้น เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรักและภาคภูมิใจในชุมชนของตน ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  และตระหนักถึงความสำคัญของพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์และความเป็น ชาติไทย

"ขณะเดียวกัน สพฐ.ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต ไปคัดเลือกโรงเรียนแกนนำ เขตละ 5 โรงรวม 1,125 โรง ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ สำรวจชุมชน วางแผนเก็บข้อมูล ศึกษาแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอวิธีการทางประวัติศาสตร์ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และให้จัดทำสรุปรายงานกิจกรรมเสนอให้สพฐ.รวบรวม เพื่อนำไปเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆต่อไป" เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @