รายงานการใช้เพลงและภาพประกอบบทเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       รายงานการใช้เพลงและภาพประกอบบทเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

 

ผู้รายงาน     นางสาววิจิตตรา อุดเมืองเพีย

หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ปีที่พิมพ์      2561

 

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้เพลงและภาพประกอบบทเรียน โดยเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม และเพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เพลงและภาพประกอบบทเรียน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน  5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการสอนคณิตศาสตร์ที่ใช้เพลงและภาพประกอบบทเรียน จำนวน 15  แผน ใช้เวลาสอน 17 ชั่วโมง เป็นแผนการสอนประกอบเพลงที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมาจากสาระสำคัญและเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ จำนวน 1 ชุด เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มี 30 ข้อ

และแบบวัดเจตคติการการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีลักษณะแบบสอบถาม จำนวน 30 ข้อ

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนโดยการใช้เพลงและภาพประกอบบทเรียน จากนักเรียนทั้งหมด 5 คน มีนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ 2 คน ค่าเฉลี่ยคะแนน คิดเป็น ร้อยละ 52.67 ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 7.33 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยการใช้เพลงและภาพประกอบ นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง 5 คน ค่าเฉลี่ยคะแนน คิดเป็น ร้อยละ 74.0 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 14.0 แสดงว่า การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้เพลงและภาพประกอบทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
  2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติ ก่อนเรียนเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาพรวม อยู่ในระดับน้อย (±SD = 2.29±0.65) ส่วนหลังเรียนโดยใช้โดยการใช้เพลงและภาพประกอบบทเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (±SD = 3.36±0.26) และในแต่ละประเด็นก็พบว่าเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นทั้งหมด
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @