การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา นางสาวพีรญา  นวลนาค  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
  โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ปีการศึกษา 2561  

                                                 บทคัดย่อ

 

รายงานการใช้ชุดฝึกการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และ4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 1) ชุดฝึกการคิดวิเคราะห์ จำนวน  8  ชุด  2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 40 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD )และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้  Dependent  Samples  t-test

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
  1. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เท่ากับ 0.64 หรือคิดเป็นร้อยละ64 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ64
  2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

 

พีรญา นวลนาค

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @