การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ประกอบการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบการสอนของคอนสตรัคติวิซึม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  ประกอบการจัดการเรียนรู้   ตามรูปแบบการสอนของคอนสตรัคติวิซึม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียน

                    ไพรธรรมคุณวิทยา 

ผู้ศึกษา       นางสาวสุพัด  อ่อนทรวง

ตำแหน่ง      ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่ศึกษา     2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)  เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนของคอนสตรัคติวิซึม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนของคอนสตรัคติวิซึม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนของคอนสตรัคติวิซึม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ     ที่ศึกษาในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  จำนวน   1  ห้อง  จำนวน  32  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Simple  Random  Sampling)  เครื่องมือการศึกษาได้แก่ 1)  ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนของคอนสตรัคติวิซึม  จำนวน  12  ชุด   2)  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  จำนวน  12   แผน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40  ข้อ  4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนของคอนสตรัคติวิซึม    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน 10  ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูล โดยการคำนวณหาประสิทธิภาพ (E1/E2) หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที  t – test

ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า

  1. ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนของคอนสตรัคติวิซึม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.15/84.23
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  ที่ได้รับการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนของคอนสตรัคติวิซึม     มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  มีความพึงพอใจต่อการเรียน           โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ         การสอนของคอนสตรัคติวิซึม  อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.44  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.66
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @