การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง Speaking English in Everyday Life สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง Speaking English in Everyday Life สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผู้ศึกษา สุภาพร  นามสอน

ปีการศึกษา   2560

                   บทคัดย่อ

                 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Speaking English in Everyday Life สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ      1) พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Speaking English in Everyday Life สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 70/70           2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Speaking English in Everyday Life สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Speaking English in Everyday Life สำหรับนักเรียน      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Speaking English in Everyday Life สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 23 คน ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling )
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ     การสื่อสาร เรื่อง Speaking English in Everyday Life สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.24 – 0.90 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 3) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะ    การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Speaking English in Everyday Life สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบ t – test (t – test for Dependent samples)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. แบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Speaking English in Everyday Life สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 73.65/73.33          ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 70/70
  2. ดัชนีประสิทธิผลของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Speaking English in Everyday Life สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    มีค่าเท่ากับ 0.5183 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.83
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Speaking English in Everyday Life สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Speaking English in Everyday Life สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @