รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อรายงานเรื่อง           รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด  ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  1

ชื่อผู้รายงาน               นางณัฐนันท์  พรหมเสนา   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงสวรรค์      สังกัด เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์

ปีการศึกษา                2562

                                                                          บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดระหว่างการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  1  และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาในการพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด  ก่อนและหลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรม   เสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงสวรรค์   สังกัด เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กชั้นอนุบาลปีที่  1   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงสวรรค์   สังกัด เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์  จำนวน 12  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  เครื่องมือที่ใช้ศึกษาค้นคว้าคือ หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  มีทั้งหมด จำนวน 10  เล่ม  แผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 50 แผน  แบบทดสอบความสามารถทางภาษา ทักษะด้าน   การฟังและการพูด ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ จำนวน 10 ข้อ ที่สร้างขึ้นโดยค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ ศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา   โดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าความยากง่าย 0.45 – 0.80 และค่าอำนาจจำแนก 0.41- 0.88  และ  ค่าความเชื่อมั่น 0.87  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test แบบ  Dependent Sample  จากการศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  1  พบว่า

  1. ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ     เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงสวรรค์   สังกัด เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์   ด้านการฟังและการพูด  เด็กได้คะแนนรวมเฉลี่ยจากการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน  ด้วยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  1  ทั้ง 10 เล่ม  ทักษะด้าน   การฟังมีคะแนนรวมเท่ากับ  659  คะแนนเฉลี่ย  690   คิดเป็นร้อยละ  91.53  และทักษะด้าน  การพูดมีคะแนนรวมเท่ากับ  667  คะแนนเฉลี่ย  66.70  คิดเป็นร้อยละ 92.64
  2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถด้านการฟัง และการพูดก่อนและหลังจาก ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ ของเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่  1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงสวรรค์   สังกัด เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์  จะเห็นว่า คะแนนที่นักเรียนทั้ง 12  คน ที่ได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดประสบการณ์  โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด  ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  1  ด้วยการทดสอบค่าที แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 แสดงว่า  เมื่อเด็กได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  เพื่อพัฒนาทักษะด้าน  การฟังและการพูด  ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  1  ทำให้เด็กมีพัฒนาการความพร้อมในด้านการฟังและการพูดสูงขึ้น  แสดงว่าชุดการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  1  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

 

นวัตกรรม ครูณัฐนันท์ พรหมเสนา เล่ม 9 ต้นไม้

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @